top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

A. ALGEMENE BEDINGEN

Artikel 1 Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, met uitsluiting van de (aankoop) voorwaarden van de kliënt.

Artikel 2 De vertegenwoordigers kunnen MEDIA M SPRL (1) niet verbinden. MEDIA M SPRL zal slechts verbonden zijn na aanvaarding van de bestelling door haar zaakvoerder of diens gevolmachtigde.

Artikel 3 • De op de bestelbon vermelde technische gegevens (o.m. prijs en technische specificaties, ... ) hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie. • Het materieel wordt aangerekend aan de op de dag der levering geldende prijzen. • Transportkosten worden meegedeeld onder voorbehoud van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van MEDIA M SPRL en kunnen derhalve worden gewijzigd. • Een vertraging in de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Artikel 4 De levering geschiedt op het ogenblik dat de goederen het magazijn van MEDIA M SPRL verlaten. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de kliënt, ook wanneer franco wordt geleverd. Alle goederen dienen bij afhaling of bij levering onmiddellijk te worden gekontroleerd door de kliënt. Eventuele bevindingen dienen uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk te worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van MEDIA M SPRL, bij gebreke waaraan MEDIA M SPRL elke klacht als niet -ontvankelijk mag beschouwen en partijen het er over eens zijn, dat het geleverde materiaal en de eventuele plaatsing ervan, niet met enig zichtbaar gebrek behept zijn.

Artikel 5 • Een eventuele vordering, op grond van verborgen gebreken aan het materiaal of de plaatsing ervan, dient door de kliënt te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B. W . onontvankelijk is. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van MEDIA M SPRL, zal de kliënt de schade konkreet moeten bewijzen. Partijen zijn het erover eens, dat de schade maximaal gelijk is aan de kostprijs van het geleverde materiaal, eventueel met het arbeidsloon nodig voor plaatsing. Geen andere gevolgschade van de kliënt of een derde komt in aanmerking voor vergoeding. • MEDIA M SPRL heeft het recht, ingeval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van het aangenomen werk, een factuur op te stellen voor het uitgevoerde gedeelte, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient genomen te worden. • Elke aansprakelijkheid van MEDIA M SPRL is in elk geval uitgesloten, wanneer schade zou worden veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. • MEDIA M SPRL waarborgt het geleverde materiaal tegen elk gebrek of fout in materiaal of constructie gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag dat het materiaal ter beschikking van de kliënt gesteld wordt. De waarborg van MEDIA M SPRL beperkt zich uitsluitend tot de herstelling of de vervanging in haar werkhuizen of fabriek van de door haar technische dienst gebrekkig bevonden onderdelen. Tevens geldt deze sléchts voor zover er waarborg is van de fabrikant of leverancier van MEDIA M SPRL . De waarborg strekt zich niet uit tot de gevolgen welke te wijten zouden zijn aan de normale sleet of aan de nalatigheid of het verkeerd gebruik van de apparaten. De waarborg vervalt ingeval een persoon, vreemd aan MEDIA M SPRL en door MEDIA M SPRL hier niet toe gemachtigd, zou gepoogd hebben de apparaten te regelen of te herstellen. De herstelling of vervanging van onderdelen tijdens de garantieperode kan geen verlenging van de waarborg tot gevolg hebben. Er kan geen bedrag gevorderd worden ten titel van schadevergoeding ingevolge herstellingen in de waarborgperiode.

Artikel 6 Gehele of gedeeltelijke afbestelling van materialen of van een werk door de kliënt, geeft MEDIA M SPRL een recht op schadevergoeding gelijk aan minimum 30% van het korresponderend bedrag van de bestelling als vergoeding van onkosten en winstderving, zonder dat MEDIA M SPRL het bewijs dient te leveren van de omvang en het bestaan van de schade. MEDIA M SPRL behoudt het recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.

Artikel 7 De betalingen gebeuren contant bij de aflevering. De kliënt erkent het recht van MEDIA M SPRL om de goederen enkel af te leveren, na uitvoering van de betaling.

Artikel 8 • De goederen blijven eigendom van MEDIA M SPRL, tot de volledige betaling van de prijs. • Wanneer de kliënt nalaat zijn betalingsverbintenis uit te voeren, heeft MEDIA M SPRL het recht om de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten of om de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen binnen de 8 dagen na aangetekende ingebrekestelling met het recht de geleverde goederen onmiddellijk terug te halen en met behoud van het recht op een volledige schadeloosstelling.

Artikel 9 Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met de verwijlsintresten van 12 % jaarlijks. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10 % zonder ingebrekestelling, met een minimum van € 25 en een maximum van € 1500 per factuur, onverminderd het recht van MEDIA M SPRL om desgevallend vergoeding te vorderen van het volledig geleden nadeel. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Voor elke factuur, waarvan het bedrag, BTW exclusief, kleiner is dan € 25 wordt er € 7,50 bijgerekend voor administratieonkosten bij Iaattijdige betaling. Uit de aanvaardingen van wissels kan geen schuldvernieuwing worden afgeleid. Eventuele wissel en verdisconteringskosten zijn steeds ten laste van de kliënt.

Artikel 10 • MEDIA M SPRL kan enkel in rechte worden aangesproken voor de Rechtbank van de plaats van haar maatschappelijke zetel. • In alle andere gevallen van betwisting zijn de Rechtbanken van Brussel of de Rechtbanken van de woonplaats van de kliënt, naar keuze van MEDIA M SPRL, bevoegd. Dit geldt tevens in geval van aangenomen wissels. • Deze bepaling is eveneens van toepassing voor kontrakten met rechtsonderdanen van de E.E.G., overeenkomstig het E.E.G.-verdrag van 27.09.1968.

Artikel 11 Zowel de totstandkoming, het bestaan, als de gevolgen van deze overeenkomst, worden uitsluitend door het Belgisch Recht beheerst.

B. BIJZONDERE BEDINGEN

• De hiernavolgende bijzondere bedingen - alsmede de hogervermelde algemene bedingen, doch slechts in de mate dat hiervan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken – gelden enkel t.a.v. kliënten, voor wie de krachtens huidige overeenkomst geleverde goederen en diensten, geen verband houden met de uitbating van de handelszaak of de uitoefening van om het even welke zelfstandige aktiviteit in hoofde van de kliënt. • De navolgende algemene bedingen zijn niet van toepassing : artikel 2, artikel 5, artikel 8b. en artikel 10c. • In afwijking van artikeI 3d., Algemene bedingen, verbindt MEDIA M SPRL er zich toe de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, rekeninghoudende met de konkrete omstandigheden. • In afwijking van de artikelen 4 en 5 is de aansprakelijkheid van MEDIA M SPRL beperkt tot de dwingende bepalingen van de wet van 25.02.1991, betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken. • Als corolarium van hetgeen is bepaald in de artikelen 6 en 9 van de algemene bedingen, heeft de kliënt, ingeval van wanprestatie van MEDIA M SPRL, recht op de door hem te bewijzen gemeenrechtelijke schadevergoeding. • In afwijking van artikel 6, Algemene Bedingen, gebeuren de betalingen contant bij aflevering, onverminderd het recht op eventuele schuldvergelijking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

A. CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Seules ces conditions régissent la relation contractuelle entre les parties, à l’exception des conditions d’achat des clients.

Article 2 Les représentants ne peuvent s’engager au nom de la société. MEDIA M SPRL (1) s’engagera uniquement après l’accord de son gérant, ou de son délégué.

Article 3 • Les données techniques mentionnées sur le bon de commande (prix, spécifications techniques…) priment sur toutes les autres. • Le matériel est considéré vendu au prix courant du jour de livraison. • Les coûts de transport sont communiqués sous réserve de circonstances indépendantes de la volonté de MEDIA M SPRL et peuvent, par conséquent, être modifiés. • Un retard dans le délai de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnisation ou une rupture de contrat.

Article 4 La livraison commence dès le moment où les marchandises quittent le magasin de MEDIA M SPRL. Les marchandises sont transportées aux risques et aux frais du client, même dans le cas d’une livraison franco-domicile. Tous les biens, qu’ils soient livrés ou retirés sur place, doivent être contrôlés par le client. Les remarques éventuelles doivent être transmises dans les 48 heures par écrit au siège de MEDIA M SPRL. Passé ce délai, toute plainte sera considérée comme inacceptable et les parties s’entendront sur le fait que le matériel livré et son éventuel placement n’ont pas causé de dégâts visibles

Article 5 • Les éventuelles réclamations, concernant les vices cachés du matériel ou de son placement, doivent être transmises par le client dans les deux mois suivant la découverte de ce défaut. Passé ce délai et en vertu de l’article 1648 du Code Civil, la plainte sera jugée irrecevable. Si la responsabilité incombe à MEDIA M SPRL, le client doit pouvoir le prouver concrètement. Les parties s’accordent sur le fait que le montant maximum des dégâts ne peut dépasser le prix du matériel livré, éventuellement majoré du coût de la main d’œuvre nécessaire au placement. Aucun autre dégât causé par le client ou un tiers ne sera pris en compte dans l’indemnisation. • En cas de livraison ou d’exécution partielle du travail convenu, MEDIA M SPRL a le droit de rédiger une facture pour la partie exécutée, dans laquelle les termes de paiement correspondants seront pris en compte. • La responsabilité de MEDIA M SPRL est, dans tous les cas, exclue quand la faute incombe à la victime ou à une personne dont la victime est responsable. • MEDIA M SPRL garantit le matériel contre tout défaut de fabrication ou de montage durant une période de douze mois à partir du jour où le matériel a été envoyé chez le client. La garantie de MEDIA M SPRL se limite exclusivement à la réparation ou à l’échange des pièces défectueuses par son propre service technique, ou par celui du fabricant. Cela vaut également pour tout ce qui est couvert par la garantie du fabricant ou du fournisseur. La garantie ne couvre cependant pas les pannes résultant d’une utilisation normale, d’une négligence ou d’un mauvais usage des appareils. La réparation ou le remplacement de pièces sous garantie ne génère aucune extension de celle-ci. Aucun montant ne peut être réclamé à titre d’indemnisation suite aux dépannages sous garantie.

Article 6 L’annulation totale ou partielle de la commande ou de son exécution par le client donne droit à MEDIA M SPRL à une indemnisation de minimum 30% du montant total de la commande, en tant que compensation des frais et de la perte de bénéfice causés, sans qu’elle doive fournir la preuve de la taille et de l’existence des dommages. MEDIA M SPRL conserve le droit d’exiger l’exécution du contrat et/ou de prouver les dommages effectivement subis.

Article 7 Le paiement se fait comptant à la livraison. Le client reconnaît le droit de MEDIA M SPRL de livrer les marchandises, uniquement après exécution du paiement.

Article 8 • Les Marchandises restent la propriété de MEDIA M SPRL jusqu’au paiement complet de la commande. • Si le client ne respecte pas l’exécution des conditions de paiement, MEDIA M SPRL a le droit de suspendre l’exécution du contrat, ou de l’annuler de plein droit 8 jours après la mise en demeure, avec le droit de venir saisir de suite les marchandises et de bénéficier d’une indemnisation complète.

Article 9 Toute facture impayée à l’échéance sera majorée de plein droit, et sans avertissement, d’un intérêt de retard de 12% par an. De plus, en cas de non-paiement à l’échéance, le montant total de la facture sera majoré de 10% à titre d’indemnisation forfaitaire, avec un minimum de 25€ et un maximum de 1500€ par facture, sous réserve du droit qu’a MEDIA M SPRL d’exiger, le cas échéant, la totalité de la compensation relative au préjudice subit

Article 10 En matière juridique, MEDIA M SPRL ne peut s’adresser qu’au tribunal du lieu d’établissement de son siège social En cas de contestation, seuls les tribunaux de Bruxelles ou de la ville de résidence du client sont compétents. Ceci vaut également pour les lettres de change contre acceptation Cette disposition s’applique aussi aux contrats conclus avec des ressortissants de Droit européen, conformément au Traité CEE du 27.09.1968.

Article 11 Les conséquences résultant de l’existence et de la réalisation de ce contrat, sont uniquement régies par le droit belge.

B. STIPULATION PARTICULIÈRES

• Les conditions particulières suivantes – ainsi que les conditions générales sus-mentionnées, uniquement dans la mesure où elles sont respectées – concernent seulement les clients pour qui, en vertu du présent contrat, les marchandises fournies et les services n’ont aucun lien avec l’activité commerciale principale ou l’exercice de n’importe quelle activité indépendante dans le chef du client. • Les conditions générales suivantes ne sont pas applicables aux articles 2 ; 5 ; 8b et 10c. • Par dérogation à l’article 3d des conditions générales, MEDIA M SPRL s’engage à exécuter le contrat dans le délai prévu, en tenant compte des circonstances concrètes. • Par dérogation aux articles 4 et 5, la responsabilité de MEDIA M SPRL est limitée aux dispositions impératives de la Loi du 25.02.1991, relative à la responsabilité des produits défectueux. • En tant que corollaire à ce qui est payé dans les articles 6 et 9 des conditions générales, en cas de mauvaise prestation de MEDIA M SPRL, le client a droit de leur prouver l’indemnisation de droit commun dont il peut bénéficier pour les dommages causés • Par dérogation à l’article 6 des conditions générales, les paiements se font comptant à la livraison, sous réserve du droit à une éventuelle comparaison des prix ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL CONDITIONS OF SALE

A. GENERAL CONDITIONS

Article 1 Only the conditions present in this document control the contracts between the parties, to the exclusion of the (purchasing) conditions of the client.

Article 2 The sales managers cannot bind MEDIA M SPRL(1). MEDIA M SPRL can only be bound after acceptance of the order by its general manager or his plenipotentiary.

Article 3 • The technical data mentioned on the order form (a.o. price and technical specifications,...) have priority on all other information, advertising material or not. • The cost of the goods is calculated on the prices valid on the day of delivery. • Costs of transport are communicated with reservation of circumstances, independent of the will of MEDIA M SPRL and can accordingly be changed. • A delay in the agreed term of delivery cannot give cause to compensation or interruption of the contract.

Article 4 Delivery happens on the moment when the goods leave the premises of MEDIA M SPRL. The goods are transported on risks and costs of the client, also in case of carriage paid. All goods have to be checked upon immediately by the client when collected or at delivery. Any findings have to be communicated in writing to the main office of MEDIA M SPRL within 48 hours. If not, MEDIA M SPRL may consider every complaint as non suited. Both parties agree that the goods delivered and possible installation of the goods, may not show any visible fault.

Article 5 • Any claim, based on hidden faults in the goods or in the installation of it, has to be made within 2 months after the discovery of the fault. In default of the mentioned claim, it will be inadmissible, in application of article 1648 B.W. The client will have to prove the damage clearly, in case of responsibility of MEDIA M SPRL. Both parties agree that the damages equal maximum the cost price of the goods delivered, if necessary added with the wages needed for installation. No other consequential loss of the client or a third party is eligible for compensation. • MEDIA M SPRL has the right, in case of partial delivery or partial execution of the works, to invoice the delivered/executed part. Also for partial invoicing, the client also has to comply with the agreed terms of delivery. • Any liability of MEDIA M SPRL is excluded, when the damages are caused by the fault of the victim or of a person for whom the victim is responsible. • MEDIA M SPRL guarantees the delivered goods against any deficiency or fault in the goods or in the construction during a period of twelve months, starting from the day that the goods were put at the disposal of the client. The guarantee of MEDIA M SPRL is limited to reparation or replacement on its premises or in the works of the supplier of the faulty parts. This guarantee is only valid when MEDIA M SPRL gets one from its manufacturer or supplier. The guarantee falls due if a person, strange to MEDIA M SPRL and not authorised by MEDIA M SPRL, would have attempted to adjust or repair the goods. The reparation or replacement of parts during the guarantee period will not result into a prolongation of the guarantee. In case of reparations during the guarantee period, it is not possible to claim compensation of damages.

Article 6 Complete or partial cancellation of the order or work by the client, gives MEDIA M SPRL the right to damages of minimum 30% of the total of the order as compensation for the costs and loss of profit and this without having to prove the size nor the existence of the damages. MEDIA M SPRL keeps the right to claim the execution of the contract and/or to prove the real damages.

Article 7 Payments have to be done cash at delivery. The client recognizes the right of MEDIA M SPRL to deliver the goods only after execution of the payment.

Article 8 • The goods stay the property of MEDIA M SPRL until complete payment of the amount. • When the client refrains from executing the payment, MEDIA M SPRL has the right to postpone its obligations or to consider the contract legally void within 8 days after a registered serving notice. Thus, MEDIA M SPRL has the right to reclaim the delivered goods immediately and retains the right of complete compensation.

Article 9 Every invoice that remains unpaid on the due date, will by right and without reminder be increased by 12% yearly (interests). Furthermore, in case of non payment on the date due, the invoice amount will be raised by 10% (fixed compensation) and this without serving notice, with minimum €25 and maximum €1500 per invoice. This will not harm the right of MEDIA M SPRL to claim if necessary the entire damage. Late payment of one invoice results into the consequence that other invoices, for which a payment term was granted, fall due immediately, and this without serving notice. For each invoice of a total less than €25 VAT excl., €7,50 will be charged as administration costs in case of late payment. The acceptance of bills of exchange does not involve novation. A bill of exchange and discount costs are always at the expenses of the client.

Article 10 • Any case of litigation has to happen in the Courts of jurisdiction of the main office. • In any other case of disputes, the Courts of Brussels or the Courts of the client’s residence are competent, according to the choice of MEDIA M SPRL. This is also the case with accepted bills of exchange. • This stipulation also applies to contracts with legal citizens of the E.E.C., in correspondence with the E.E.C. treaty of 27.09.1968.

Article 11 The realization, the existence and the consequences of this contract are only ruled by the Belgian Right.

B. SPECIAL CONDITIONS

• The following special conditions - and the above mentioned general conditions, but only to that extent that the hereinafter mentioned stipulations do not differ explicitly - only apply to clients, for whom the delivered goods and services according to the present contract, are not connected to a business or to the independent activity of the client. • The following general conditions do not apply: article 2, article 5, article 8b and article 10c. • Contrary to article 3d, General conditions, MEDIA M SPRL agrees to execute the contract within reasonable terms, taking the circumstances into account. • Contrary to article 4 and 5, the liability of MEDIA M SPRL is limited to the compelling stipulations of law 25.02.1991, concerning the liability for products with faults. • As corollary of that what is specified in articles 6 and 9 of the General conditions, the client has, in case of default by MEDIA M SPRL, the right to a common rightly compensation, that has to be proved by the client. • Contrary to article 6, General conditions, the payments are done in cash at delivery, without prejudice to the right to possible set-off.

 

 

(1) : et/en/and Musictown , Arfa Media : div, of MEDIA M SPRL ,

bottom of page